Skip to content

De Nieuwe Polder

Polder Krimpenerwaard

De veenweidepolders staan aan de vooravond van een flinke verandering. De vele uitdagingen die momenteel spelen, maken dat we anders moeten kijken naar de inrichting van onze Zuid-Hollandse veenweidepolders. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en hebben we te maken met hevige regenbuien en drogere zomers. Bovendien ‘verbranden’ onze veengronden langzaam door het verlaagde waterpeil. Dit zorgt samen met de koeien die erop staan voor een flinke hoeveelheid CO2-uitstoot. Tel hier de stikstof- en biodiversiteitscrisis én de hoge druk op de ruimte van andere sectoren dan de landbouw (wonen, energie, infra, recreatie, bedrijventerreinen, etc.) bij op, en het wordt duidelijk dat de inrichting van de veenweidepolders vraagt om een nieuwe aanpak.

Binnen ons programma De Nieuwe Polder werken we aan een nieuwe, integrale en toekomstgerichte aanpak voor de veenweidepolders die perspectief biedt voor de huidige en voor volgende generaties. We brengen actoren uit verschillende posities en met verschillende invalshoeken bijeen met onze interventies. Met respect voor de bestaande belangen komen de nieuwe perspectieven in rust tot stand, zonder de urgentie van dit vraagstuk uit het oog te verliezen.

Community of Practice ‘Polderpioniers’
Ons werk begint met het samenbrengen van de pioniers in de polder. Ondernemende mensen die al werken aan oplossingen voor de uitdagingen van de polder. We verbinden de pioniers, leren van hen, faciliteren uitwisseling die hen verder brengt en verkennen paden om hun ervaringen op te schalen. Kijk hier wie onze Polderpioniers zijn!

Werkplaatsen De Nieuwe Polder
Rondom het werk van de pioniers organiseren we werkplaatsen waarvoor het netwerk van stakeholders rondom een specifieke pionier wordt uitgenodigd om samen te kijken hoe op een hoger schaalniveau barrières voor verduurzaming weg te nemen zijn. Zo worden vertegenwoordigers van overheden en andere instituties betrokken bij het vernieuwende werk van de pioniers en leren we samen hoe we aan de hand van praktische cases bredere vraagstukken op integrale wijze kunnen oppakken.

Strategiegroep ‘Polderwijzen’
Uit één van de werkplaatsen die we binnen dit programma organiseerden kwam de wens naar voren met elkaar verder te werken aan een strategie die de thema’s die spelen in de veenweidepolder in een zinvol verband met elkaar brengt zodat we sneller tot impact komen. We werken bijvoorbeeld aan het verbinden van de verduurzamingsopgave aan de financiering daarvan op gebiedsniveau: wat is er financieel gezien nodig en wie kan daar een bijdrage aan leveren? De groep mensen die samen aan deze strategieën werkt noemen we de Polderwijzen.

Projecten
Zodra het kan, gieten we soms moeilijk vast te pakken ‘thematiek’ in een project. Zo werken we momenteel aan een project over alternatieve teelten in het veenweidegebied, een project over financiering van verduurzaming op gebiedsniveau en een project over de doorontwikkeling van de melkveehouderij (samen met Wij.land).

Meer weten over De Nieuwe Polder?
Neem dan contact op met Patrick Kaashoek via info@voedselfamilies.nl

Actueel